I Informacja dotycząca zmiany taryf na lata 2021/2024
  • top_small3.png
  • top_small4.png
  • top_small8.png
  • top_small2.png
  • top_small6.png
  • top_small1.png
  • top_small7.png
  • top_small9.png
  • top_small5.png
Smaller Default Larger

Zgodnie z decyzją nr PO.RZT.70.282.2021/D/MZ Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie przepisów art. 24b ust.1, art.24c ust. 2, art. 27a ust.1 i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( tj . Dz. z 2020 r. poz 2028, dalej: Ustawa), w związ ku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021r. Poz. 735, dalej: KPA) Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy informuje, że na terenie gminy Górzyca obowiązują następujące stawki w roku 2021
1. cena za dostawę 1 m³ wody:
-
pobranej dla gospodarstw domowych 2,94 zł/m³ netto 3,18 zł/m³ brutto*
-
pobranej dla pozostałych odbiorców oraz na cele p.poż i inne 2,94 zł/m³ netto 3,18 zł/m³ brutto
2. cena za odprowadzenie 1 m³ ścieków:
-
gospodarstwa domowe podłączone do sieci kanalizacyjnej 6,21 zł m³ netto 6,71 zł/m³ brutto*
-
pozostali dostawcy w tym dowożący ścieki do oczyszczalni 6,21 zł/m³ net to 6,71 zł/m³ brutto*
w roku 2022
1. cena za dostawę 1 m³ wody:
-
pobranej dla gospodarstw domowych 3,02 zł/m³ netto 3,26 zł/m³ brutto
-
pobranej dla pozostałych odbiorców oraz na cele p.poż i inne 3,02 zł/m³ netto 3,26 zł/m³ brutto*
2. cena za odprowadzenie 1 m³ ścieków:
-
gospodarstwa domowe podłączone do sieci kanalizacyjnej 6,18 zł m³ netto 6,67 zł/m³ brutto*
-
pozostali dostawcy w tym dowożący ścieki do oczyszczalni 6,18 zł/m³ netto 6,67 zł/m³ brutto*
w roku 2023/2024
1. cena za dostawę 1 m³ wody:
-
pobranej dla gospodarstw domowych 3,11 zł/m³ netto 3,36zł/m³ brutto*
-
pobranej dla pozostałych odbiorców oraz na cele p.poż i inne 3,11 zł/m³ netto 3,36 zł/m³ brutto*
2. cena za odprowadzenie 1 m³ ścieków:
-
gospodarstwa domowe podłączone do sieci kanalizacyjnej 6,14 zł m³ netto 6,63 zł/m³ brutto*
-
pozostali dostawcy w tym dowożący ścieki do oczyszczalni 6,14 zł/m³ ne tto 6,63 zł/m³ brutto*
• do powyższych cen doliczono podatek VAT w wysokości 8%
Taryfa wchodzi w życie
Taryfa wchodzi w życie -- stosownie do art. 24f ust.1 Ustawy stosownie do art. 24f ust.1 Ustawy –– po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia publikacji w BIP PGW Wody Polskiepublikacji w BIP PGW Wody Polskie, to jest w dniu 14 wrześn, to jest w dniu 14 września 2021roku.ia 2021roku.


 Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy
 Tomasz Stupienko

Załączniki do pobrania
Download this file (taryfy 2021 INFORMACJA.pdf)taryfy 2021 INFORMACJA.pdf133 kB