I Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
  • top_small5.png
  • top_small7.png
  • top_small6.png
  • top_small3.png
  • top_small8.png
  • top_small1.png
  • top_small4.png
  • top_small2.png
  • top_small9.png
Smaller Default Larger

W związku z ogłoszonym w dniu 04 października 2021 r. naborem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Wójt Gminy Górzyca informuje, że istnieje możliwość złożenia przez Gminę Górzyca wniosku o dofinansowanie zakupu:

• sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria  i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami; • ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;

• usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Projekt ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że dziecko:

• jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej z rodzicami, dziadkami, pradziadkami bądź opiekunem prawnym, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej;

• nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionym ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Osoby zainteresowane wsparciem zobowiązane są w terminie do 22 października 2021 r. (piątek) złożyć w Urzędzie Gminy w Górzycy w Biurze Obsługi Mieszkańca następujące dokumenty:

- OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO,

- OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ – dot. ucznia szkoły średniej, który ma ukończone 18  lat,

- WNIOSEK DOTYCZĄCY WSKAZANIA PREFEROWANEGO SPRZĘTU,

- ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH,

- DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY FAKT ZATRUDNIENIA W PPGR członka rodziny dziecka (tj. rodzica, dziadka, pradziadka, opiekuna prawnego) wskazanego w oświadczeniu, celem weryfikacji stanu faktycznego.

Informujemy, że:

a. druki dokumentów są dostępne również do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w Górzycy, b. złożone dokumenty będą weryfikowane w zakresie poprawności danych oraz ustalenia czy składający oświadczenie jest  uprawniony do ubiegania się o wsparcie,

c. zweryfikowane poprawnie dokumenty będą podstawą do przygotowania wniosku aplikacyjnego przez gminę Górzyca, d. wszelkie dokumenty składane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na temat grantu znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr