I Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  • top_small6.png
  • top_small8.png
  • top_small1.png
  • top_small7.png
  • top_small3.png
  • top_small5.png
  • top_small9.png
  • top_small4.png
  • top_small2.png
Smaller Default Larger

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 02 września 2014r. do dnia 15 września 2014r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015rok”. Ogłoszenie o konsultacjach, , zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Górzycy, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną , tradycyjną i osobiście do protokołu.

 

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji wpłynęła jedna uwaga do przedstawionego do konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.” Radny Rady Gminy Górzyca Pan Krzysztof Urbański zaproponował zwiększenie środków finansowych na realizację programu w roku 2015r. Wniosek ten będzie przeanalizowany przy tworzeniu budżetu gminy na rok 2015.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV(270)/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Górzyca podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki przeprowadzonych konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Górzyca.