Drukuj 

Starosta Słubicki wznawia nabór uczestników do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie słubickim” współfinansowanego przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki. Udział w Projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% z dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych – tj. budżetu państwa. Celem głównym Projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie 40 gospodarstw domowych z terenu Powiatu Słubickiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub z powodu niepełnosprawności.

Uczestnik Projektu uprawniony jest do otrzymania bezpłatnego zestawu komputerowego  z dostępem do Internetu na podstawie Umowy użyczenia i będzie miał obowiązek uczestnictwa w szkoleniu z zakresu obsługi komputerów i korzystania z Internetu. Przekazanie zestawu komputerowego z dostępem do Internetu nastąpi po zakończeniu szkolenia komputerowego i podpisaniu umowy użyczenia ww. zestawu komputerowego zakupionego w ramach Projektu. Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w Projekcie są: 1) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społeczne i/lub świadczeń rodzinnych (Grupa A);  Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: a)      osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, b)      osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej, c)      rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.  Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych: a)    rodzicom, jednemu rodzicowi albo opiekunowi prawnemu dziecka, b)    opiekunowi faktycznemu dziecka, c)    osobie uczącej się. 2) Rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie Powiatu Słubickiego (Grupa B); 3) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych (Grupa C); 4) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym (Grupa D);  a) pełnoletnie osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, b)  rodziny, w których wychowuje się dziecko zaliczone do osób  niepełnosprawnych. 5) Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (Grupa E); 6)  Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym” opublikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym (Grupa F).  Miejsca i sposób pobierania i składania Formularza rekrutacyjnego: 1)    Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słubicach, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice; 2)    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), ul. Sienkiewicz 28, 69-100 Słubice – sekretariat. Formularz oraz Regulamin są dostępne na stronie internetowej www.powiatslubicki.pl Formularze rekrutacyjne można składać w terminie od 11 września 2014 r. do 19 września 2014 r., od godziny 8.00 do godziny 15.30, w  Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Słubicach, ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice; i sekretariacie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), ul. Sienkiewicz 28, 69-100 Słubice – sekretariat. Formularze rekrutacyjne, które wpłyną po dniu 19 września 2014 r., po godzinie 15.30, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. W każdym przypadku za datę złożenia Formularza uważać się będzie datę jego wpływu do Starostwa Powiatowego w Słubicach, potwierdzonego pieczęcią „datownika” z oznaczeniem godziny wpływu. Formularze rekrutacyjne złożone po terminie oraz niewypełnione nie podlegają rozpatrzeniu, a osoby zainteresowane nie wezmą udziału w rekrutacji. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa uczestników projektu, która zostania wpisana na listę rezerwową uczestników Projektu. Formularze rekrutacyjne wnioskodawców ocenione negatywnie zostaną odrzucone  z procesu rekrutacji. Poprawne wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Projektu. Szczegóły naboru określone są w regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie, zmienionego Zarządzeniem Starosty Słubickiego Nr 53 z dnia 10 września 2014 r. Regulamin oraz zarządzenie znajdują się poniżej:


Zarządzenie - kliknij TUTAJ

Regulamin - kliknij TUTAJ

Formularz rekrutacyjny - kliknij TUTAJ

Wzór umowy uczestnictwa - kliknij TUTAJ

Dodatkowe informacje - kliknij TUTAJ