Drukuj 

Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt  1-4 zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie gminy Górzyca  przeprowadzona zostanie w Słubicach w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych budynek b. internatu w Słubicach ul. Niepodległości 23 w  dniu 18 marca 2015 r.

Urząd Gminy w Górzycy informuje,  że na podstawie art. 32 ust.1, art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012, poz. 461, 1101,1407i 1445), oraz § 2 i 3 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony  Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.  ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1595) zostanie w okresie od 2 lutego do dnia 30 kwietnia 2015 przeprowadzona kwalifikacja wojskowa

1.      Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1)     mężczyźni urodzeni w 1996 r.;

2)    mężczyźni urodzeni w latach 1991 – 1995, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

2.        Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się osoby urodzone w roku 1994 -1995, które:

1)    Zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

2)    Zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,

5. Do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się osoby, które za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, złożą wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

6. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt  1-4 zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie gminy Górzyca  przeprowadzona zostanie w Słubicach w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych budynek b. internatu w Słubicach ul. Niepodległości 23 w  dniu 18 marca 2015 r.

6.    Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej; aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm ( bez nakrycia głowy); dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

7. Osoba, która stawała  już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, posiadana dokumentacje medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wojskowy dokument osobisty ( książeczkę wojskową ) oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

8. Osoba, która w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia się do wójta  lub burmistrza ( prezydenta miasta) właściwego ze względu na jej nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, a ten wyznacza jej miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

9. Osoba, która po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierza zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

10. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt 1-2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

11. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policje do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

12. Osoby, które nie stawia się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią się badaniom lekarskim podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.