Drukuj 

Wójt Gminy informuje, że przystępuje się do wyboru do Sądu Rejonowego w Słubicach: jednego ławnika do orzekania z zakresu prawa pracy, oraz dwóch ławników do orzekania w pozostałych sprawach - na kadencję 2016 – 2019 r. Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 133 i poz.509 rozdział 7 w dziale IV) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639). Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015r. Zgłoszenia, które wpłynęły do Rady Gminy Górzyca po upływie terminu pozostaną bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Art. 158 § 1 ustawy określa , że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- nie przekroczył 70 lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Art. 159 § 1 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni lub aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy :
- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Do zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

-informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
-oświadczenie kandydata , że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
-oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej , a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
- oświadczenie lekarskie o stanie zdrowia , wystawione przez lekarza , o którym mowa w art.55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.581), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
-dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie , inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona) , nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Zgłoszenia kandydatów , które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy , w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Rada Gminy Górzyca będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można pobrać w Urzędzie Gminy w Górzycy ul.1Maja 1 w Biurze Obsługi Mieszkańca ,pokój nr 1 (parter) w godz. od 7:30 do 15:30.
Kartę zgłoszenia można pobrać także w formie elektronicznej ze stron internetowych:
1) Ministra Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
2) Link do strony znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Górzycy www.gorzyca.pl

Wyborów ławników w liczbie 3 osób do Sądu Rejonowego w Słubicach w tym: 1 osoba do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybiera Rada Gminy Górzyca w głosowaniu tajnym najpóźniej w październiku 2015r.
Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy (pokój nr 1 - parter) w godzinach otwarcia Urzędu : w poniedziałek od godz.8.00 do 16.00 i od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 .


Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel. 95 759 12-11 lub 95 759 18-74.