• top_small6.png
 • top_small1.png
 • top_small5.png
 • top_small2.png
 • top_small4.png
 • top_small8.png
 • top_small7.png
 • top_small3.png
 • top_small9.png
Smaller Default Larger

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz art. 48b ust. 1, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.Dz. U z 2017r. poz.1938 ze. zmianami) oraz uchwały nr XXIX.150.2017 Rady Gminy Górzyca z dnia 29 września 2017 r w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2015-2017 , Wójt Gminy Górzyca ogłasza otwarty konkurs ofert na wybór realizatora świadczenia zdrowotnego polegającego na wykonaniu szczepienia ochronnego dwiema dawkami szczepionki dwuwalentnej przeciwko wirusowi HPV, na terenie Gminy Górzyca w roku 2018 wraz z dostawą szczepionki.

I. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona usługa szczepienia ochronnego przeciwko wirusowi HPV dwiema dawkami szczepionki dwuwalentnej, w sumie u max. 20 dziewcząt urodzonych w roku 2005, zamieszkałych na terenie Gminy Górzyca (posiadających zameldowanie).

II. Zakres usługi obejmuje:

1. przeprowadzenie wśród obiorców programu kampanii informacyjno - edukacyjnej poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko wirusowi HPV
2. uzyskanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na przeprowadzenie szczepienia,

3. przeprowadzenie kwalifikacji dziewcząt do szczepień ochronnych (badanie lekarskie)

4. zakup szczepionek przeciwko wirusowi HPV (szczepionka przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV wywołanym przez typ 16, 18),
5. wykonanie usługi szczepień.

III. Okres realizacji usługi:

Realizacja usługi winna rozpocząć się w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, a zakończyć do dnia 31.10.2018 r., z ostatecznym finansowym rozliczeniem zadania w terminie do dnia 30.11.2018r.

IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

1.Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wykonujące działalność leczniczą, uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem oraz określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i zapewnią wykonanie usługi na terenie Gminy Górzyca.

2.Podmioty składające oferty winny odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t. j. Dz. U. z 2018r poz.160 ze zmanami.)
3. Oferenci winni :

1) złożyć ofertę zgodną z wymogami określonymi w ogłoszeniu, 2) dysponować wykwalifikowanym personelem medycznym,

3) zapewnić właściwe warunki lokalowe – pomieszczenia, w których będą realizowane świadczenia spełniające wymogi ogólne, umożliwiające wykonanie badania lekarskiego wraz z wywiadem, gabinet zabiegowy.

V. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Kompletne oferty na realizację programu zdrowotnegonależy składać bezpośrednio lub przesyłką pocztową na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację świadczeń zdrowotnych – szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV na terenie Gminy Górzyca w 2017r” – w Sekretariacie Urzędu Gminy Górzyca ul. 1 Maja 1 w terminie do dnia 23 marca 2018r. do godz. 15.30, przy czym za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Urzędu Gminy.

3. Formularz oferty można otrzymać w Urzędzie Gminy Górzyca lub pobrać ze strony internetowej.

4. Oferta oraz inne oświadczenia muszą być ostemplowane pieczęcią firmową, podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.

5. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w treści oferty.

6. Kopie dokumentów składane przez oferenta muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” wraz z podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta w konkursie ofert.

7. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi dnia 27 marca 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy w Górzycy. ul. 1 Maja 1, przez powołaną komisję konkursową.

1. Gmina zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień.
2. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

VII. Kryteria wyboru oferty:

 1. wybrana zostanie oferta zawierająca najniższy jednostkowy koszt całkowity szczepienia jednej osoby (2 dawki) brutto, w tym koszt jednostkowy jednej dawki.
 2. w przypadku kiedy zostaną złożone co najmniej 2 oferty zawierające taką samą najniższą cenę, Komisja dokona oceny możliwości oferentów w zakresie realizacji programu. Każdy członek Komisji indywidualnie oceni każdą z ofert zawierających najniższą cenę uwzględniając następujące kryteria:

1 )doświadczenie oferenta dotyczące realizacji programów profilaktycznych w zakresie objętym przedmiotem konkursu na terenie powiatu żarskiego,

2) zdolność organizacyjna sprawnego przeprowadzenia trzykrotnych szczepień , 3) informację o kwalifikacjach personelu medycznego zaangażowanego w realizację programu.

4) propozycję działań promocyjno-edukacyjnych dotyczących zapobiegania nowotworom szyjki macicy.

Każdemu z ww. kryteriów zostanie przypisana ocena w skali punktów od l do 5, gdzie l pkt oznacza ocenę najniższą, a 5 pkt ocenę najwyższą Wybrana zostanie oferta, której suma ocen będzie najwyższa.

3.Cena usługi może być negocjowana za zgodą oferenta.

4.Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zaproponowania oferentowi wykonanie większej lub mniejszej liczby szczepień niż określona w ofercie.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu

składania ofert bez podania przyczyny.

3.Gmina zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert bez wyboru oferty.

4.Szczegółowe warunki realizacji usługi określi umowa zawarta pomiędzy Gminą, a wybranym podmiotem, chyba, że nastąpią okoliczności na podstawie których zostanie
wypowiedziana.

5.Jednostka realizująca zadanie, wyłoniona w wyniku konkursu, nie może zlecić realizacji zadania innej jednostce, pod rygorem unieważnienia umowy.

6.Podmioty, które złożyły oferty zostaną powiadomione o wynikach konkursu pisemnie w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

7.W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Oferent może złożyć również do udzielającego zamówienie umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zamówienia.

Załączniki do pobrania
Download this file (OFERTA SZCZEPIENIA.pdf)Załącznik nr 296 kB

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.