• top_small7.png
  • top_small2.png
  • top_small4.png
  • top_small1.png
  • top_small6.png
  • top_small3.png
  • top_small5.png
  • top_small8.png
  • top_small9.png
Smaller Default Larger

Aktualności z terenu gminy

W dniu 16.10.2018r w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nastąpiło uroczyste podpisanie umów na realizację zadań z Funduszu Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Gmina Górzyca otrzymała wsparcie w wysokości  55 398,42 zł. W ramach pozyskanych środków dla jednostki OSP Czarnów zostanie zakupiony sprzęt ratownictwa drogowego w postaci defibrylatora, nożyc  hydraulicznych do cięcia i rozpieraka hydraulicznego, a jednostka OSP w Górzycy wzbogaci się o agregat prądotwórczy, latarki, pokrowce ochronne na ostre krawędzie oraz  zabezpieczenia poduszek powietrznych kierowcy i pasażera. Zakupiony sprzęt usprawni pracę naszym Ochotnikom i przede wszystkim poprawi skuteczność w działaniu, co niejednokrotnie przekłada się na zdrowie i życie osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. 

Ogłoszenie Wójta Gminy Górzyca 
 
Na podstawie art. 9, art. 10 i art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) i art. 21 ust 2 pkt 2, art. 29, art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 40, art. 41, art. 46 pkt 1, art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XL.211.2018 Rady Gminy Górzyca z dnia 28 września 2018r. informuję o przystąpieniu do sporządzenia:
 
„Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Górzyca” 
1.Informacja o przystąpieniu do sporządzania wyżej wymienionego dokumentu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie informacji o środowisku 
i jego ochronie, na stronie internetowej: 
•Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Górzyca 
w zakładce OGŁOSZENIA - http://gorzyca.bip.net.pl/?c=384
•www.gorzyca.pl
•www.ekoportal.gov.pl
2.Zakres planowanej zmiany obejmuje rejon miejscowości: Żabice, Czarnów, Stańsk  i Spudłów i dotyczy możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych.
3.Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
4.Uwagi i wnioski do ww. projektu dokumentu można przekazać w formie pisemnej  lub ustnej w terminie od dnia 17 października 2018 r. do dnia 23 listopada 2018 r. na adres:
 
Urząd Gminy Górzyca,
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzyca
 
lub adres e- mail: 
 
5.Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres zgłaszającego, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. 
6.Uwagi i wnioski złożone po terminie, tj. licząc od dnia 24 listopada 2018r. pozostawione będą bez rozpatrzenia.
7.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Górzyca.
8.Zainteresowani będą mogli zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
na każdym etapie realizacji ww. dokumentu.
 
Załączniki do pobrania
Download this file (OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GÓRZYCA.pdf)OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GÓRZYCA.pdf235 kB

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Humanitas” dzięki środkom pozyskanym z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Słubicach realizuje projekt „Odnawiamy miejsce wypoczynku przy Szkole”. Główny cel projektu to modernizacja istniejącego miejsca do wypoczynku na terenie Szkoły Podstawowej w Górzycy oraz poprawa bezpieczeństwa i wizerunku terenu szkoły. W ramach projektu zostały zakupione nowe ławki, które pozwolą uczniom i nauczycielom  wypocząć podczas przerw lekcyjnych oraz w wolnym czasie. W dniu 05.10.2018 r. zorganizowano akcję porządkowania terenu, siania trawy oraz nasadzania krzewów na skwerku przy szkole. W inicjatywę aktywnie włączyli się uczniowie, nauczyciele, pracownicy Szkoły Podstawowej w Górzycy oraz członkowie Stowarzyszenia „Humanitas”. Wszyscy wolontariusze zostali podzieleni na grupy. Pierwsza grupa zajmowała się przekopywaniem terenu i rozplantowywaniem ziemi pod wysiew trawy, natomiast drugi zespół zajął się sadzeniem krzewów na skwerku przyległym do miejsca wypoczynkowego. Na zakończenie teren przy szkole w pobliżu ławek został uporządkowany. Wszystkie osoby biorące udział w czynie społecznym wykazały się dużym zaangażowaniem. Z doświadczenia wiadomo, iż samodzielna praca na rzecz wspólnego dobra wzbudza poczucie zbiorowej odpowiedzialności oraz prowadzi do większej integracji i zaangażowania w sprawy społeczne. Na koniec, po wykonanej pracy na wszystkich wolontariuszy czekała gorąca pizza oraz słodycze. Dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w projekcie  i mamy nadzieję, że jego realizacja przyczyni się do powstania kolejnych, ciekawych pomysłów na zagospodarowanie pozostałej przestrzeni przy szkole lub w pobliżu miejsca zamieszkania.

 

W pierwszym tygodniu października został zamontowany plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Górzycy. Wychowankowie punktu przedszkolnego, zerówki oraz uczniowie klas I i II w trakcie przerw pomiędzy lekcjami, jak również po zakończonych zajęciach będą mogli aktywnie spędzać czas. Montaż urządzeń zabawowych był możliwy dzięki  wsparciu finansowemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymanemu przez Gminę Górzyca na realizację projektu „Przedszkole dla każdego - zabawa na całego!”. Jednym z założeń projektu było właśnie stworzenie przestrzeni zabawowej dla dzieci. W tym celu zostały zamontowane huśtawki, karuzela, sprężynowiec oraz zestaw ze zjeżdżalnią i mini ścianką wspinaczkową. Mamy nadzieję, że stworzenie placu zabaw pozwoli dzieciom bezpiecznie i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu oraz nawiązać nowe znajomości i zdobyć nowe umiejętności. 
 
Miło nam poinformować, że w dniu 02.10.2018 r. w parku w Górzycy został zamontowany plac zabaw. Realizacja zadania była możliwa dzięki otrzymanemu przez Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Humanitas” dofinansowaniu ze środków Województwa Lubuskiego na realizację projektu pn. „Plac zabaw w miejscowości Górzyca”. Projekt zakładał montaż pięciu urządzeń, m.in. dwie huśtawki, czworobok sprawnościowy, sprężynowiec oraz sklepik z tablicą. Realizacja zadania przyczyni się do integracji dzieci i rodzin z naszej miejscowości oraz poprawi atrakcyjność parku.  Stworzenie placu zabaw pozwoli dzieciom bezpiecznie spędzić czas na świeżym powietrzu, nawiązać nowe znajomości, zdobyć nowe umiejętności i przede wszystkim da radość z obcowania z naturą.  W przyszłym roku planowane jest doposażenie placu w kilka nowych urządzeń aby uatrakcyjnić przestrzeń zabawową dla dzieci.
 

Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej wspólnie z Akademią im. Jakuba z Paradyża serdecznie zaprasza do udziału w konferencji _MIEJ TO Z GŁOWY, CZYLI JAK DBAĆ O KONDYCJĘ ZDROWIA PSYCHICZNEGO_, która odbędzie się dnia 10 PAŹDZIERNIKA 2018 R. NA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WLKP., UL. TEATRALNA 25, AULA REKTORSKA W1. Konferencja jest dedykowana głównie do pracowników oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, służb mundurowych i administracji oraz studentów, DLATEGO LICZYMY NA PAŃSTWA OBECNOŚĆ. Konferencja połączona będzie z warsztatami dot. profilaktyki zdrowia psychicznego oraz promocją narzędzia do  autodiagnozy http://www.zdrowiepsychiczne.org/zbadaj-swoja-kondycje-psychiczna.htmlZGŁOSZENIA ORAZ WIĘCEJ INFORMACJI POD NR TEL. 600 987 748 LUB MAIL: DO DNIA 09.10.2018 R.
Konferencja jest jednym z elementów projektu „Ocena kondycji psychicznej" realizowanego przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w  ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Humanitas” informuje, że w dniu 24.08.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze została podpisana umowa na realizację projektu: „Plac zabaw w miejscowości Górzyca” w ramach konkursu „Lubuska Odnowa Wsi”. Całkowity koszt zadania wynosi 18 540,94 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 9 810,86 zł.  W ramach projektu w górzyckim parku w pierwszej połowie października zostaną zamontowane następujące urządzenia na plac zabaw: huśtawka podwójna metalowa, huśtawka wagowa poczwórna, czworobok sprawnościowy, sprężynowiec motorek oraz sklepik z tablicą. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Górzycy, szczególnie tych najmłodszych. Wpłynie również pozytywnie na rozwój miejscowości pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców.
 
Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie „Humanitas” realizuje projekt „Odnawiamy miejsce wypoczynku przy szkole” dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Słubicach. Głównym celem projektu jest modernizacja istniejącego miejsca do wypoczynku na terenie Szkoły Podstawowej w Górzycy oraz poprawa bezpieczeństwa i wizerunku terenu szkoły. W ramach projektu zostały zakupione nowe ławki, które pozwolą uczniom i nauczycielom  wypocząć podczas przerw lekcyjnych oraz w wolnym czasie. Teren zostanie uporządkowany oraz uzupełniony nasadzeniami. W akcję porządkowania terenu oraz nasadzania krzewów zostaną zaangażowani chętni uczniowie, nauczyciele oraz członkowie Stowarzyszenia Humanitas. Z doświadczenia wiadomo, iż samodzielna praca na rzecz wspólnego dobra wzbudza poczucie zbiorowej odpowiedzialności oraz prowadzi do większej integracji i zaangażowania w sprawy społeczne.
 
Świetlica „KONTRASTY” przy ul. Kostrzyńskiej w Górzycy od chwili otwarcia w  styczniu działa pełną parą.  Dzieci i młodzież mogą w niej odrobić lekcje, uczestniczyć w konkursach, zajęciach tematycznych, różnego rodzaju warsztatach np. plastycznych, ceramicznych, cukierniczych, kulinarnych. Popularnością cieszą się też zabawy grupowe (najwięcej emocji budzi zabawa w pocztę, czy supermarket ), gry stolikowe, zabawy logiczne dzięki którym maluchy poprzez zabawę uczą się i rozwijają swoje zdolności. Labirynty, kropkowanki, rebusy i krzyżówki kształtują nie tylko dziecięce zmysły, ale pomagają również poznawać świat i odkrywać ukryte w sobie talenty. Podczas zajęć świetlicowych dzieci bardzo często wykonują zabawki samodzielnie. Już samo tworzenie lalek, kukiełek czy ptaków z kawałka sznurka, skrawka materiału, słomki, piórek, patyków daje ogromną radość i rozwija wyobraźnię. Rozbudzające ciekawość materiały i kolory, zachęcające do zastanowienia się kształty… sprawiają, że każda zabawka jest jak odkrywcza podróż.
Nasze działania staramy się często łączyć z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy. Zależy nam na budowaniu od najmłodszych lat przyjaznego stosunku do osób z niepełnosprawnością. I to się sprawdza – nawiązały się już pierwsze znajomości. Frajdę sprawiają dzieciom wspólne zabawy na świeżym powietrzu podczas których wracamy do tych dawno zapomnianych, a popularnych przed erą komputerów i nowych technologii. Można przyznać, że każda forma zabawy jest dobra, dopóki sprawia dzieciom radość. Dziecięce zainteresowania zmieniają się z biegiem lat, często są uzależnione od trendów na rynku i tego, co robią aktualnie inni rówieśnicy. Zostaje nam tylko czekać i obserwować zmieniające się mody w dziecięcych rozrywkach, które będą rządziły za kolejne 10 lat.
Przypominamy, że w roku szkolnym świetlica czynna jest w każdy wtorek i czwartek w godzinach 13.00-18.00. Zapraszamy także do odwiedzin na facebooku.
 
Anita Abrasowicz
 

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.