• top_small3.png
  • top_small6.png
  • top_small4.png
  • top_small7.png
  • top_small8.png
  • top_small1.png
  • top_small2.png
  • top_small9.png
  • top_small5.png
Smaller Default Larger

Aktualności z terenu gminy

Drogie Panie,
przed nami trzeci etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja br. wznawiamy zajęcia aerobiku, które będą odbywały się w poniedziałki i środy godz. 18:00 sala gimnastyczna CSPN instruktor fitness p. Karolina Kunt. W związku z tym, iż jednorazowo w obiekcie zamkniętym będzie mogło ćwiczyć 12 osób + trenerka, proszę o potwierdzenie udziału w zajęciach telefonicznie 95 7591236 lub mailowo do godz. 16:00 18 maja br.
Przypominam również, że w obiekcie nie będzie można korzystać z szatni ani węzła sanitarnego poza WC i w dalszym ciągu obowiązują podstawowe zasady bezpieczeństwa: dezynfekcja rąk przed wejściem i wyjściem z obiektu, zasłanianie nosa i ust w przestrzeni publicznej, zachowanie 2-metrowej odległości...
 
Serdecznie zapraszam
Małgorzata Gniewczyńska
dyr. GOK w Górzycy
Główny Inspektor sanitarny wspólnie z innymi Ministerstwami opracowuje i opiniuje wytyczne uwzględniajac specyfike działania róznych obszarów w zakresie obecnej sytuacji epidemiologicznej. Poniżej przedstawiami link pod którym znajda Państwo opublikowane wytyczne.
https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/
Pracowici jak mróweczki  drugoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Górzycy wykonali przepiękne plakaty pt. "ZDROWIE PONAD WSZYSTKO". Uczniom nie obcy jest temat zdrowia. Doskonale o siebie dbają, gimnastykują codziennie,  zdrowo odżywiają się, a przy tym doskonale bawiąc - uczą się. Samodzielnie, pod okiem wspaniałych rodziców, wykonali plakaty pt. ”Zdrowie ponad wszystko”. Technika pracy była dowolna, a uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością. 
                                                            Aleksandra Murawska
 
Uczniowie klasy 4 Szkoły Podstawowej w Górzycy pięknie i sumiennie pracują, bardzo dzielnie przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową w swoich domach.                                                                                                Czwartoklasiści uczą się znaków drogowych, utrwalają  zasady i przepisy ruchu drogowego. Podsumowując dział pt. „Rowerzysta na drodze”, uczniowie wykonali przepiękne makiety. Teraz makiety zdobią pokoje uczniów, a jednocześnie służą do nauki i zabawy.
                                                                       Aleksandra Murawska
 
W Szkole Podstawowej w Górzycy odbył się zdalny konkurs plastyczny pt ”Najpiękniejsza kartka wielkanocna”. Konkurs skierowany był do dzieci z punktu przedszkolnego oraz oddziału „0”.
Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych. W konkursie wzięły udział dzieci,  które wykonały przepiękne i niepowtarzalne  kartki świąteczne. Dzieci wykorzystały różnorodne techniki plastyczne   m.in.  z kolorowych wycinanek, plasteliny, filcu  oraz bibuły. Wszystkie kartki zostały wyróżnione, a dla uczestników zostały przewidziane nagrody  oraz dyplomy, które już niedługo zostaną wręczone. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
 
 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gorzycy od kilku dni przygotowywali się do obchodów świąt narodowych - Dnia Flagi oraz 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3  Maja. Z tej okazji, zwykle w naszej szkole mieliśmy uroczysty apel, stroiliśmy siebie, nasze korytarze i klasy w barwy narodowe. W obecnej sytuacji, musieliśmy zostać w domu.
Pod hasłem "❤KU POKRZEPIENIU SERC❤", stworzyliśmy galerię postaw patriotycznych. Przy pomocy rodziny, z przeszukiwań domowych albumów, techniki komputerowej, mamy zdjęcia przedstawiające Nas - małych i dużych patriotów, nawet dawniej i dziś.
Polacy od dawna rozumieli patriotyzm jako szczególnego rodzaju odwagę militarną lub głośne krzyki na największych stadionach, kibicując drużynie narodowej. Teraz, już dobrze rozumiemy, że prawdziwi patrioci to dziś Ci, którzy w obecnej sytuacji stoją na "pierwszej linii frontu" to również My....uczniowie, rodzice, dziadkowie, nauczyciele.  Tą akcją chcieliśmy pokrzepić serca Nasze i Polaków.
 
 
Z początkiem kwietnia br. ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwił samorządom zakup bez wkładu własnego, komputerów i tabletów do szkół publicznych. Program finansowany jest ze środków budżetu Unii Europejskiej.
Wniosek Gminy Górzyca o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, został pozytywnie zweryfikowany.
Program umożliwił Gminie Górzyca zakup 22 laptopów oraz 1 tabletu na łączną kwotę 60 000,00 zł, z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów Szkół Podstawowych w Górzycy i w Czarnowie.
W dniu 04.05.2020 dyrektorzy szkół odebrali zakupiony sprzęt, który następnie na czas zdalnego nauczania zostanie przekazany w ręce najbardziej potrzebujących uczniów, nie mających możliwości odbywania zdalnego kształcenia. Po ustaniu nauczania zdalnego sprzęt wróci do szkół i zasili pracownie informatyczne.
Zakupiony sprzęt został rozdysponowany następująco:
1. Szkoła Podstawowa w Górzycy – 11 laptopów, 1 tablet.
2. Szkoła Podstawowa w Czarnowie – 11 laptopów.
 
 
Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
w obszarze nawadniania w gospodarstwie, wydłużony do 20 lipca 2020 r.
Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie.
Uprzejmie informuję, że decyzją Prezesa ARiMR, w myśl art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.), wprowadzonego art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) wydłużeniu ulega termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. naboru. Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru zostaje przedłużony do dnia 20 lipca 2020 r. włącznie.
Formularze: wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wniosek”.
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosków dokumentacją w ramach przedmiotowego naboru mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zgodnie z trybem określonym w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.).
Informacje na temat operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" zostały zamieszczone na stronie www.arimr.gov.pl. Można je również uzyskać w oddziałach regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 lub na stronie https://www.arimr.gov.pl.
Informacja ze strony AR i MR
 
Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Termin naboru mija 31 sierpnia.
O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.
Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.
Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.
Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc.  kosztów kwalifikowanych.
W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.   
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać do oddziałów regionalnych w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.
Informacja ze strony ARiMR (www.arimr.gov.pl.)
 

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.