• top_small1.png
  • top_small6.png
  • top_small7.png
  • top_small2.png
  • top_small8.png
  • top_small5.png
  • top_small4.png
  • top_small3.png
  • top_small9.png
Smaller Default Larger

Aktualności z terenu gminy

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Termin naboru mija 31 sierpnia.
O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.
Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.
Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.
Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc.  kosztów kwalifikowanych.
W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.   
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać do oddziałów regionalnych w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.
Informacja ze strony ARiMR (www.arimr.gov.pl.)
 
W związku z zapowiedzią rządu o "odmrażaniu sportu" od dnia 4 maja br. będzie możliwość korzystania z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym, co oznacza częściowe otwarcie Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego przy ul. Różanej 41 w Górzycy. W związku z powyższym wprowadzam zasady obowiązujące przy korzystaniu z KSR, uwzględniając dotychczasowe obostrzenia sanitarne i zasady bezpieczeństwa : 
 
- osoby korzystające z boisk/kortów tenisowych zgłaszają wejście i wyjście w recepcji Obiektu;
- obowiązek dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających Obiekt;
- zasłanianie nosa i ust do momentu rozpoczęcia treningu;
- ograniczenie liczby do max 6 osób /osobno boiska, osobno korty tenisowe/;
- brak możliwości korzystania z szatni, natrysków, sauny, odnowy biologicznej /poza WC/;
- korzystanie wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego;
- pozostawienie auta na parkingu przed Obiektem;
- zaleca się telefoniczną rezerwację wejścia na boiska/korty tenisowe, celem weryfikacji liczby korzystających na nr tel. 95 7591584.
 
Z boisk/kortów tenisowych można korzystać od poniedziałku do niedzieli od 8:00 - 20:00.
Serdecznie zapraszam do korzystania z naszej infrastruktury sportowej.
Ze sportowym pozdrowieniem
Małgorzata Gniewczyńska 
dyrektor GOK w Górzycy.
 

Odpady takie jak igły i strzykawki zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019 r. poz. 2010 ze zm.) wyrzucane powinny być do specjalnych pojemników, które znajdują się w gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. 1 Maja 12/4 (Zakład Gospodarki Komunalnej). Są one zakwalifikowane jako odpady niemedyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych, dlatego też nie należy wrzucać ich do żadnej z pięciu frakcji (papier, plastik, szkło, bioodpady, zmieszane). Muszą zostać wydzielone ze strumienia odpadów w gospodarstwie domowym i dostarczone do PSZOK w Górzycy.
Prosimy o prawidłową segregację odpadów, w szczególności w tym trudnym dla wszystkich czasie, kiedy jeszcze bardziej powinniśmy dbać o zdrowie swoje i innych.

Od dnia 22 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Gminy w Górzycy załatwiane są sprawy związane z bezpośrednią obsługą interesantów w zakresie:
-rejestracji stanu cywilnego (USC),
-ewidencji ludności (USC),
-dowodów osobistych (USC),
-administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
-ochrony środowiska, w tym dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.

W sprawach z zakresu USC proszę się kierować bezpośrednio do wejścia Urzędu Stanu Cywilnego. W pozostałych sprawach osoba, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, będzie mogła sprawę załatwić bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym. Proszę zgłosić ten faktu przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy w Górzycy, gdzie należy poczekać na przybycie pracownika. Sprawy budowlane: Sławomir Czapłon tel. 95 759 18 71 Sprawy z ochrony środowiska Karolina Bulanowska tel. 95 759 18 92

Czytaj więcej...

Od dnia 22.04.2020r. OPS w Górzycy w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych wprowadza obsługę bezpośrednią dla osób, które ze względu na rodzaj sprawy muszą ją załatwić osobiście. Osoba, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, będzie mogła przyjść do pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Po przybyciu do Ośrodka proszę pukać do drzwi. Numer kontaktowy to 95 759 15 27.

Uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu - bezpłatnej - aplikacji mobilnej    
 
             „Twój Parasol”  https://twojparasol.com/.
 
Aplikacja stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Umożliwia m.in. dyskretny kontakt - z wcześniej skonfigurowanym adresem email - a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach.
 
Aplikacja może być szczególnie przydatna  w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy. 
Zachęcamy do zapoznania się z aplikacją.
 
OPS Górzyca
 
Od dnia 20 kwietnia 2020 r. Park Narodowy „Ujście Warty” jest ponownie udostępniony dla turystów. Udostępnione zostają ponownie szlaki i ścieżki przyrodnicze. Nadal zamknięte są:
•plac edukacyjno-sprawnościowy na Górce Czarnowskiej. 
•ośrodek edukacyjny Parku w Chyrzynie. 
Są to miejsca, gdzie może dochodzić do gromadzenia się turystów, w szczególności rodzin z dziećmi. Pozostała infrastruktura jest dostępna ale nie jest dezynfekowana! Dlatego zalecamy, w miarę możliwości, unikanie dotykania poręczy, stołów, elementów czatowni itp. Odwołane są wszystkie imprezy edukacyjno – turystyczne m.in. zajęcia edukacyjne, warsztaty, wycieczki.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach przesyła w załączeniu informacje o nowouruchomionym programie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III. Do realizacji ww. programu na terenie powiatu słubickiego zostało wyznaczone Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.
 

Zarząd Powiatu Słubickiego w dniu 14 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę o przystąpieniu do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do realizacji ww. programu na terenie powiatu Zarząd Powiatu Słubickiego wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach.

W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Wsparcie w ramach Modułu III ww. programu polega na przyznaniu osobom niepełnosprawnym miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, licząc od marca 2020.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Adresatami świadczenia są osoby, które utraciły, od dnia 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku, możliwość korzystania przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych - z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej (m. in. warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy itp.). Program nie określa kryterium dochodowego.

Wnioski można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach od 10 kwietnia br., ale nie później niż do 4 września br. poprzez:
• SOW – System Obsługi Wsparcia – https://sow.pfron.org.pl/


• osobiście (do skrzynki wystawionej przy drzwiach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach) lub drogą pocztową na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach pod nr tel. 95 758 21 40 wew. 23 lub 505 251 043.

Ewentualne pytania dotyczące programu można zadawać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Zakończyła się inwestycja polegająca na remoncie kuchni oraz zaplecza kuchennego na Sali wiejskiej przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie. Przy okazji remontu udało się również odświeżyć łazienki. W ramach robót wykonano następujące prace: położenie nowej instalacji elektrycznej, montaż płyt regipsowych, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, położenie ceramicznych płytek  ściennych oraz montaż oświetlenia.  Na wyposażenie Sali zakupiono 10 stołów, 70 krzeseł oraz 3 regały. W chwili obecnej oczekujemy na dostawę nowych mebli kuchennych oraz sprzętu AGD (zmywarka, lodówka, kuchnia elektryczno-gazowa, kuchenka mikrofalowa, okap). Zadanie zostało zrealizowane ze środków tegorocznego funduszu sołeckiego sołectwa Czarnów. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w ramach środków sołeckich została zmodernizowana sala wiejska.  Mamy nadzieję, że inwestycja przyczyni się do pełniejszego wykorzystana sali przez mieszkańców oraz umożliwi organizację spotkań,  imprez i wydarzeń okolicznościowych na wyższym poziomie.

 

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.