• top_small8.png
  • top_small2.png
  • top_small4.png
  • top_small5.png
  • top_small1.png
  • top_small9.png
  • top_small3.png
  • top_small7.png
  • top_small6.png
Smaller Default Larger

Aktualności z terenu gminy

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018


Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.W roku 2016 odnotowano 14.266 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 238 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 636 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.685 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2903 osób poszkodowanych i 61 ofiar śmiertelnych.Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2017].Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.            Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.   (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. 

 

                                                                                     Prezes Krajowej Izby Kominiarzy
                                                                                                Marcin Ziombski

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 22 sierpnia do 2 września 2017r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. Ogłoszenie o konsultacjach, , zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Górzycy, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną , tradycyjną i osobiście do protokołu. W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie wpłynęły uwagi i wnioski do projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.”  Zgodnie z Uchwałą Nr XLV(270)/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Górzyca podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wyniki przeprowadzonych konsultacji publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Górzyca, stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Górzyca.

Załączniki do pobrania
Download this file (Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu 2018.pdf)treść protokołu235 kB

Gdzie zarejestrować swoją działalność? Jak zgłosić się do ubezpieczenia w ZUS? Czym jest e-Składka? Jak rozwiązać problem długów w ZUS? – Na te i wiele innych pytań odpowiedzą specjaliści podczas Tygodnia Przedsiębiorcy organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze. Od 11 do 15 września w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy przygotowaliśmy dla Państwa seminaria i dyżury pracowników ZUS, zorientowane na potrzeby osób prowadzących bądź zamierzających otworzyć własny biznes. Spotkania odbędą się w Oddziale ZUS w Zielonej Górze oraz Inspektoratach w Nowej Soli, Krośnie Odrzańskim oraz Żarach. Tematyka spotkań będzie różnorodna, dzięki czemu każdy przedsiębiorca znajdzie odpowiedź na swoje pytania. Podczas seminariów uczestnicy poznają zasady zgłoszenia do ZUS i rozliczania składek, dowiedzą się także w jaki sposób delegować pracowników do pracy za granicę natomiast doradca ZUS ds. ulg i umorzeń podpowie w jaki sposób pozbyć się zadłużenia.

Załączniki do pobrania
Download this file (plakat_tydzien-przeds_ekran.jpg)Plakat informacyjny2616 kB
Download this file (2 Harmonogram seminarów_dyżurów ekspertów Zielona Góra.xls)Harmonogram seminariów42 kB

Czytaj więcej...

IMGW ostrzega o możliwości wystąpienia Burz z gradem na terenie województwa lubuskiego od godz. 13.00/31.08 do godz. 21.00/31.08.2017 deszcz 40 mm, porywy 80 km/h, grad

ZAPRASZAM mieszkańców sołectwa Górzyca NA ZEBRANIE WIEJSKIE w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego na 2018 rok, które odbędzie się w dniu 08 września 2017 r. (piątek)  o godz. 17:00 w GÓRZYCY w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich (SALA KONFERENCYJNA)

Porządek Zebrania:

1.    Powitanie mieszkańców
2.    Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018
3.    Przyjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego
4.    Sprawy różne
5.    Zakończenie zebraniaInicjatywę w składaniu propozycji do funduszu sołeckiego zgodnie z art 5 ust 2 ustawy
o funduszu sołeckim posiadają:
•    sołtys,
•    rada solecka,
•    15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa
W przypadku zgłaszania propozycji przedsięwzięcia przez grupę co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców wniosek musi być złożony sołtysowi pisemnie. Przedłożony w ten sposób wniosek powinien zawierać wymagane ustawą elementy (nazwa przedsięwzięcia, oszacowanie kosztów, uzasadnienie oraz przyporządkowanie do konkretnego zadania własnego gminy oraz do konkretnego celu strategii rozwoju gminy. Wniosek musi być podpisany przez co najmniej 15 osób pełnoletnich).  Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:
•    są zadaniami własnymi gminy,
•    służą poprawie warunków życia mieszkańców,
•    są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W ZEBRANIU                                                                                                   (-) IRENA AMBROZIAK
                                                                                                              SOŁTYS SOŁECTWA GÓRZYCA

Szanowni Państwo informujemy, że z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora Turniej Tenisa ziemnego pn. „ Do szkoły już czas”- turniej tenisa ziemnego dla dzieci o puchar Starosty Powiatu Słubickiego”, który miał się odbyć dnia 03.09.2017 o godz. 10.00 na kortach kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego w Górzycy zostaje przesunięty na 10.09.2017 r. na godz. 10:00. W związku z powyższym zgłoszenia do turnieju można dokonać do dnia 04.09.2017 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 pod nr. telefonów: 663762292 i 604071319. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Załączniki do pobrania
Download this file (list Prezesa KRUS.pdf)list Prezesa KRUS75 kB
Download this file (list prezesa dozynki.pdf)dożynki39 kB

Wójt Gminy Górzyca ogłasza konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018rok.” Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wnosić uwagi dotyczące projektu programu jego zapisów merytorycznych i proponowanych rozwiązań prawnych w zakresie w jakim projekt może wpływać na działalność statutową tych organizacji lub podmiotów wynikającą z ich właściwego statutu lub aktu wewnętrznego zrównanego ze statutem. Uwagi do projektu mogą być zgłaszane pisemnie bądź drogą elektroniczną na adres a także ustnie do protokołu, w terminie do dnia 02 września 2017r.

Załączniki do pobrania
Download this file (Program współpracy Górzyca - projekt  2018.pdf)Program współpracy221 kB

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.