• top_small8.png
  • top_small4.png
  • top_small5.png
  • top_small9.png
  • top_small6.png
  • top_small1.png
  • top_small7.png
  • top_small3.png
  • top_small2.png
Smaller Default Larger

Aktualności z terenu gminy

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - 
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców.
 
1.    Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
 
2.    Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 
3.    Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 
4.    Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 
5.    Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
 
6.    Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
 
7.    Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 
8.    Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 
9.    Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
 
10.  Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
 
· powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
 
· wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.
 
Przypominamy, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu przeciwdziałania COVID 19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
 
NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! 
Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.
 
Ważne!
Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Przerwa w funkcjonowaniu żłobków, przedszkoli, szkół i uczelni wyższych to bardzo ważne, profilaktyczne działanie. Jako wojewoda proszę, aby odpowiedzialnie podejść do tej sytuacji. Opanowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa to zadanie, na które macie bezpośredni wpływ, dlatego apeluję, by ograniczyć wychodzenie z domu do niezbędnego minimum.
 
Działacie mądrze!
 
·   Unikajcie miejsc, gdzie występują duże skupiska ludzi np. w komunikacji publicznej lub w centrach handlowych.
·       Komunikujcie się ze sobą np.: za pomocą social mediów i telefonów.
·       Przestrzegajcie zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie. 
·       Ograniczcie spotkania z babciami i dziadkami by ich nie zarazić.
·       Pamiętajcie o  bezpieczeństwie swoim i domowników.
 
Wykorzystajcie ten czas odpowiedzialnie. Przeczytajcie ulubione książki, uzupełniajcie wiedzę i rozwijajcie kompetencje.
 
Na Waszą odpowiedzialność i dojrzałość bardzo liczę.
 
Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak
 
 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. zamknięcie:
1. Placówek wsparcia dziennego
2. Centr integracji społecznej
3. Klubów integracji społecznej
4. Dziennych domów i klubów seniora
5. Środowiskowych domów samopomocy
6. Warsztatów terapii zajęciowej
Podstawy prawne:
- art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubuskiego - dokument w załączeniu.
 
Szanowni Państwo!
W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, w trosce o nasze zdrowie - Państwa oraz pracowników urzędu, proszę o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-PUAP (ug_gorzyca/skrytka).
Zapytania do Urzędu Gminy Górzyca prosimy kierować e-mailem na adres lub zgłaszać telefonicznie.  Wszelkie opłaty można wnosić elektronicznie poprzez indywidualną bankowość elektroniczną na konto Urzędu Gminy: 
Konto główne: 1083 6900 0800 6028 2620 0000 10
Opłaty za odpady:  74 8369 0008 0060 2826 2000 0410
 
Za wyrozumiałość serdecznie dziękujemy.
Robert Stolarski
Wójt Gminy Górzyca
 
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
 
Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
 
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 
Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 
 
- poradni psychologiczno-pedagogicznych;
- specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
- młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, - ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
- przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
- szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
- szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
 
Dyrektorze,
- zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
- 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
- 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
- poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
- od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
- poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
- możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
- w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
- od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
- śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).
 
Rodzicu,
- ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
 
Uczniu,
 - amiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
 
Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
 
Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   
 
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
 
- dziennik elektroniczny;
- strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
- mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.
 
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
 
Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
 
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
 
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.
 
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Dominika Podhajecka po bardzo udanych startach w Tennis Europe na Litwie (U16) i Holandii (U14) osiągnęła kolejny ćwierćfinał, tym razem w międzynarodowych zawodach Sobota Cup 2020. Miejsce 5-8 w Tennis Europe to świetny wynik ale Dominika była 2 piłki od półfinału, a taki mecz ćwierćfinałowy, zachowania rywalki i bezczynność sędziowska nie powinna mieć miejsca…
Dominika ze względu na swój ranking TE U14 nie musiała brać udziału w eliminacjach i przystąpiła do walki w turnieju głównym obok 12 koleżanek z kraju (ranking, kwalifikacje, dzikie karty). W pierwszej rundzie trzynastolatka pokonała 6:1, 1:6, 6:1 mocną Słowaczkę Vanessę Novakovą, reprezentantkę kraju, uczestniczkę Drużynowych Mistrzostw Europy. 
W drugiej rundzie na drodze Lubuszanki stanęła Czeszka Karolina Heiderova, rozstawiona w zawodach z nr 6, która w pierwszej rundzie nie dała szans Jagnie Mańkowskiej (6:0, 6:0). Faworytka tego meczu w przeszłości pokonywała również inne reprezentantki Polski, w tym aktualną Mistrzynię Polski U14, a wcześniej U12. Dominika nie przestraszyła się rywalki i po efektownym meczu 6:1, 4:6, 6:3 pokonała swoją rywalkę i jednocześnie partnerkę deblową, awansując jako jedna tylko z dwóch Polek do najlepszej ósemki zawodów.
W ćwierćfinale Dominika zmierzyła się z Niemką Antonią Ende. Już przed meczem wiadomo było, że ze względu na specyficzny styl gry rywalki dokuczający Dominice bark będzie w tym spotkaniu  szczególnym utrudnieniem (brak możliwości smeczowania ogromnej ilości lobów). Mimo tego Dominika znalazła rozwiązanie na „oryginalny” sposób gry Niemki i wygrała pierwszego seta 6:2. Od tego momentu nasiliły się nieczyste zachowania rywalki. Po kilkuminutowej przerwie toaletowej rywalka wróciła najwyraźniej z postanowieniem wygrania tego meczu za wszelką cenę. Co raz częściej wywoływała dobre piłki jako autowe Dominiki i kwestionowała swoje piłki posłane poza kort. Sędziowie sektorowi proszeni o zwrócenie uwagi na mecz ignorowali prośby naszej zawodniczki i trenera. Rywalka krzyczała, rzucała rakietą, wyzywała Dominikę w języku niemieckim, klęła. Bezkarnie. Kolejna nasza (zawodniczki, trenera, oglądających mecz rodziców z Polski) próba interwencji u pani sędziny skończyła się usunięciem… nie zawodniczki, a polskich zawodników, trenerów i rodziców. Dominika jako jedyna Polka była krok od półfinału zawodów, prowadziła 6:2 i 5:3. Pani sędzina wróciła do swojego narożnika, a Niemka po drugiej stronie kortu w jednym gemie 3 razy kończona przez Dominikę wywoływała dobre piłki jako aut, nawet ok metr w korcie. Nie łatwo było przeczuć, że to nie skończy się dobrze, bo rozbijana psychicznie Dominika traciła swoją pewność w przeciwieństwie do „ośmielonej” rywalki, która wygrała drugiego seta 7:5, a trzeciego 6:2. W trzeciej partii po kolejnych naszych próbach aby „sędziowie” spróbowali jednak chwilę „postać” na środku kortu rywalka wezwana do siatki po kolejnej kontrowersji zamachnęła się na oczach młodego arbitra i zatrzymała rakietę przed głową Dominiki. Niepojęte, ale wszystko bez jakichkolwiek konsekwencji... Po meczu zgłoszone sędziemu głównemu zdarzenia przez zawodniczkę, trenera i świadków stwierdził tylko, że nie powinno to mieć miejsca. Tak Panie sędzio nie powinno to mieć miejsca, a taka „zawodniczka” nie powinna zakończyć tego meczu i długo nie powinna wychodzić na kort w zawodach, nie tylko Tennis Europe!
W grze podwójnej, w pierwszej rundzie Dominika w parze z Czeszką Karoliną Heiderovą pokonały 6:4, 7:5 Słowaczki Luci Hradecką i Ninę Kyselovą.
W ćwierćfinale nasze tenisistki musiały uznać wyższość (4:6, 4:6) późniejszych finalistek imprezy Oriany Gniewkowskiej i Karoliny Gołdy.
W najbliższych dniach Dominika być może nie obciążając zbytnio barku rozegra jeszcze ligę U18 w Berlinie, a potem już  będzie przygotowywać się do sezonu letniego (okres przygotowawczy). 
Plan startów uzależniony będzie od ewentualnego wsparcia sponsorów, gdyż chcemy skoncentrować się głównie na rywalizacji międzynarodowej. 
Przypominamy, że szukamy sponsorów i wsparcia dla rozwoju kariery utalentowanej lubuszanki. W ramach tego wsparcia przekazać można również 1% odpisu podatku (firmy i osoby fizyczne). W rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym należy wpisać KRS: 0000507770 koniecznie z dopiskiem GKT Smecz Górzyca!
 
 
W związku z potwierdzeniem obecności koronawirusa w województwie lubuskim i zagrożeniem epidemiologicznym związanym z jego obecnością, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców gminy i zaproszonych gości oraz minimalizację kontaktów podjęliśmy decyzję o odwołaniu w dniu 8 marca 2020 r. imprezy z okazji Dnia Kobiet, tym samym badań mammograficznych prowadzonych przez NZOZ „Diagnostyk” w Zielonej Górze .
Impreza odbędzie się w innym terminie, o którym poinformujemy Państwa na stronie i facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy.
 
--
Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy
ul. Polna 8/1
69-113 Górzyca

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.