• top_small5.png
  • top_small9.png
  • top_small4.png
  • top_small2.png
  • top_small3.png
  • top_small7.png
  • top_small8.png
  • top_small1.png
  • top_small6.png
Smaller Default Larger

Aktualności z terenu gminy

Utalentowana tenisistka GKT Smecz Górzyca odebrała dwie statuetki, za pierwsze miejsce w powiecie i drugie w województwie na uroczystej gali w urokliwym Żabim Dworze w podzielonogórskim Radwanowie. 
Wszystkim sympatykom, którzy oddali głos/y na utalentowaną tenisistkę serdecznie dziękujemy. 
 
 

Informacja o kwalifikacji wojskowej 2019
Urząd Gminy w Górzycy informuje, że na podstawie art. 32 ust.1, art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018, poz. 1459 I 1669 ze zmianami), oraz § 2 i 3 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. ( Dz. U. poz. 1982) informuję że na terenie województwa lubuskiego przeprowadzona zostanie w okresie od 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019.
§ 1. Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 2000 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
3) osoby urodzone w roku 1998 -1999, które:
a) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniem kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej , wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej ( Dz.U. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
§ 2. Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt 1-5 zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie gminy Górzyca przeprowadzona zostanie w Słubicach w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych budynek b. internatu w Słubicach ul. Niepodległości 23 w dniu     8 lutego 2019 r.
§ 3. Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
• posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
• aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm ( bez nakrycia głowy);
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
§ 4. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, posiadana dokumentacje medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wojskowy dokument osobisty ( książeczkę wojskową ) oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
§ 5. Osoba, która w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniła miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłasza się do wójta lub burmistrza ( prezydenta miasta) właściwego ze względu na jej nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, a ten wyznacza jej miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
§ 6. Osoba, która po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierza zmienić miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawia się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
§ 7.Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
§ 8.W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policje do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 9. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.
§ 10. Osoby wymienione w § 1 pkt 3 lit. B oraz w § 1 pkt 5, zamierzające stawić się do kwalifikacji wojskowej składają właściwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień wnioski o ustalenie lub zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Czas ferii zimowych to czas, na który wszystkie dzieci czekają z utęsknieniem. W natłoku codziennych spraw i obowiązków jest to dobry moment, aby w kreatywny sposób zorganizować dzieciom czas wolny. My rozpoczęliśmy ferie od wycieczki do Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Pan Jerzy Dreger przygotował dla naszej "kontrastowej gromadki" wspaniałą lekcję muzealną po której zaprosił nas na spacer po Starym Mieście. Odbyliśmy sentymentalną podróż do czasów, kiedy Kostrzyn był jednym z najpiękniejszych miast Brandenburgii. W podziemiach Bastionu Filip podziwialiśmy multimedialną, nowoczesną ekspozycję muzealną. Wycieczkę podsumowaliśmy przy ognisku. Po powrocie przyszedł czas na wspólną zabawę i zajęcia plastyczne. Gościem naszych czwartkowych spotkań była Pani Katarzyna Radej z Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie.
Podczas zajęć z Panią Kasią "kontraściaki" oraz podopieczni ŚDS poznali pojęcia związane z gospodarowaniem odpadami. Dowiedzieli się w jaki sposób i dlaczego należy segregować odpady oraz poznali sposoby zmniejszenia ilości generowanych śmieci, pomysły na ponowne wykorzystanie niektórych odpadów. Dzięki Pani Kasi dowiedzieli się co to jest: recykling, na czym polega segregacja odpadów, sortowanie, co to jest kompostownik oraz jak należy rozumieć potrzebę ochrony środowiska. Na zajęciach praktycznych uczestnicy mogli wykazać się kreatywnością konstruując karmniki dla ptaków i organizery z butelek, sznurka i patyka oraz składając portfeliki z opakowań po sokach. Na koniec wykonali serduszka dla swoich ukochanych babć i dziadków. We wtorek odwiedził nas specjalny gość - Pani Czasu. Byliśmy świadkami zapierającego dech w piersiach magicznego show z wykorzystaniem baniek mydlanych. Małe, wielkie, skaczące jak ping pong, zamieniające się w chmurkę dymu, a nawet różyczkę, czy też płonące na dłoni wypełniły naszą salę po brzegi. Każde dziecko mogło na chwilę przeniknąć do świata baniek zamykając się w ich wnętrzu. Po oszałamiającym show uczestniczyliśmy w warsztatach tworzenia balonowych cudaków. Spod naszych rąk wyszły ośmiornice, kwiatki, pieski i miecze. Na koniec wykonaliśmy akcesoria do robienia baniek. Ostatnie nasze spotkanie podczas ferii poświęciliśmy na wyjazd do Kina za rogiem na drugą część niesamowitych przygód „Królowej śniegu”. Wrażeń było co niemiara.

Anita Abrasowicz –OPS Górzyca

 

Komenda Powiatowa PSP w Słubicach wspólnie z Gminą Górzyca rozpoczęła kolejną edycję programu prewencyjnego pod hasłem „Bezpieczny Dom”. Porozumienie o wspólnych działaniach podpisane 22.01.2019 r. przez Komendanta Powiatowego PSP w Słubicach – mł. Bryg. Wojciecha Śliwińskiego oraz Wójta Gminy Górzyca – Roberta Stolarskiego jest długoterminowe i obejmuje swym zasięgiem całą gminę Górzyca oraz nawiązuje do ogólnopolskiej kampanii społecznej :Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, której celem jest ograniczenie przypadków zatrucia ludzi tlenkiem węgla oraz zmniejszenie liczby ofiar pożarów budynków mieszkalnych. Zasięg czasowy akcji zakupu lub wymiany czujek w mieszkaniach komunalnych przewidziany jest na lata 2019-2023.
Z końcem roku 2018 zakończyła się I edycja w/w programu, która swym zasięgiem czasowym obejmowała lata 2014 – 2018 i polegała na tym, iż samorządy gminne wzięły na siebie ciężar zakupu urządzeń oraz wyznaczały z zasobów komunalnych mieszkania oraz inne obiekty komunalne jako zakwalifikowane do montażu lub wymiany urządzeń pomiarowych w postaci tzw. Czujek tlenku węgla lub dymu. W terminach wcześniej uzgodnionych z mieszkańcami funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Słubicach oraz lokalnej jednostki OSP udawali się do wytypowanych mieszkań w celu zamontowania urządzeń. Ponadto w ramach akcji propagandowej wszyscy mieszkańcy zostali poinstruowani przez strażaków w zakresie obsługi i użytkowania montowanych urządzeń, a także algorytmu postępowania w przypadku alarmowego zadziałania czujki. W każdym mieszkań została sprawdzona przy pomocy anemometru skuteczność wentylacji oraz przekazano materiały o charakterze profilaktycznym związane z zagrożeniami występującymi w okresie grzewczym. Czujki były montowane nieodpłatnie i stanowiły własność Zakładu Gospodarki Komunalnej.
W ramach ubiegłego programu w lokalach mieszkalnych z zasobów komunalnych gminy Górzyca zamontowano 20 czujek czadu i 16 dymu. W tym okresie na terenie gminy Górzyca nie odnotowano zdarzeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla. Niemniej na terenie powiatu słubickiego odnotowano 27 zdarzeń spośród których w 16 przypadkach załączona czujka zaalarmowała  mieszkańców o możliwym zagrożeniu. Można więc stwierdzić, iż w przypadku 16 rodzin urządzenia służące do wykrywania czadu i dymu przyczyniły się bezpośrednio do uratowania ich zdrowia i życia.     
 
POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE……..
Pod takim hasłem 13 stycznia 2019r. po raz kolejny przyłączyliśmy się do organizacji 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagraliśmy wspólnie dla dzieci małych i bez focha na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Wspólne orkiestrowe granie rozpoczęło się o godz. 15.00. 
Jako pierwsza wystąpiła uczennica ze Szkoły Podstawowej w Czarnowie , następnie najmłodsi mieszkańcy - przedszkolaki z Pracowni Edukacji Kulturalnej i Niepublicznego Przedszkola "Słoneczko" oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Górzycy. Występy przeplatane były układami tanecznymi dzieci ze Szkoły Tańca ,,Quest” w Kostrzynie nad Odrą. Główną atrakcją wieczoru okazał się wyjątkowy spektakl przy użyciu światła LEDshow i ognia FIREshow . Program zakończyła szalona zabawa przy porywającej muzyce Zumba Fitnes. Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli skorzystać z kreatywnych zajęć plastycznych na „wyspie malucha”
W czasie trwania programu artystycznego można było odwiedzić stoiska gastronomiczne znajdujące się na holu Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich. Gminny Ośrodek Kultury przygotował pyszne pierogi, bigos, popcorn, słodką watę cukrową i ciepłe napoje. Natomiast Szkoła Podstawowa w Górzycy i Koło Gospodyń Wiejskich z Pamięcina raczyły nas pysznymi i kolorowymi słodkościami w postaci ciast, babeczek i ciasteczek. Swoje stoisko informacyjne przygotowali również NZOZ Medyk s.c. Państwo Małgorzata i Michał Przemyscy, na którym można było uzyskać wiele cennych porad zdrowotnych, zmierzyć sobie ciśnienie krwi, poziom cukru oraz wykonać spirometrię.
Niesłabnącą od lat popularnością cieszyła się loteria fantowa ,,Serduszko szczęścia”, gdzie każdy z ponad 600 losów wygrywał oraz licytacja gadżetów wśród których najwyższą cenę osiągnął voucher na rejs statkiem po Odrze, voucher na zabiegi pielęgnacyjne w Instytucie Urody Beauty oraz voucher na plenerową sesję zdjęciową. Uczestnicy licytacji chętnie rywalizowali o gadżety z logo WOŚP podarowane przez Sztab Jurka Owsiaka i wiele innych przekazanych na licytację.
Na koniec orkiestrowego grania nie zabrakło symbolicznego światełka do nieba.
 
Dzięki otwartym sercom ludzi zebraliśmy 15 817,21 zł . i 15euro.
 
Z tego miejsca pragniemy podziękować wolontariuszom, darczyńcom i wszystkim, którzy tego dnia byli z nami.
 
Zapraszamy na kolejny finał WOŚP już za rok!!!
 
 
Dnia 21 grudnia 2018 r. dzieci z Przedszkola ze Szkoły Podstawowej w Czarnowie przedstawiły Jasełka dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Późnym popołudniem dla swoich rodziców. Głównym celem tej uroczystości było wprowadzenie uczestników w radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji Jasełek, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, rozwijanie indywidualnych predyspozycji i uzdolnień aktorskich dzieci oraz nabywanie odwagi, śmiałości podczas występów przed publicznością. Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale. Dzieci przebrane w kostiumy postaci z Jasełek  interpretowały w sposób aktorski swoje role. Sala wypełniona była aniołkami, do szopki przybyli też pastuszkowie, owieczki oraz trzej Królowie przynosząc Dzieciątku dary. Nasi artyści śpiewali pastorałki i kolędy, wykonywali układy taneczno-ruchowe. Całej tej uroczystości towarzyszyła przepiękna  dekoracja. Na koniec dzieci interpretacją piosenki „Ding - dong”  złożyły życzenia Bożonarodzeniowe. Wręczono upominki rodzicom – wykonane na zajęciach bałwanki.  
Urszula Budynkiewicz
 

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z portalu mapowego  www.naszepowietrze.pl lub aplikacji mobilnej - Syngeos oraz KanarekApp (dostępne na platformach Android oraz iOS). Możecie tam Państwo dowiedzieć się jaka jest jakość powietrza w Górzycy. Jest to możliwe dzięki zamontowanej na Urzędzie Gminy w Górzycy Stacji Pomiaru Środowiskowego marki Syngeos, w skład której wchodzi 5 sensorów. Urządzenia funkcjonują na bazie odczytu stężeń zanieczyszczeń za pomocą pomiaru laserowego, umożliwiając stały raport odczytów.

Załączniki do pobrania
Download this file (Dlaczego.pdf)PLAKAT informacyjny881 kB

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.