Smaller Default Larger

Informacja dla mieszkańców

 

Szanowny mieszkańcu. Od 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów od osób prywatnych i przedsiębiorców jest Gmina Górzyca.
Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą opłatę na rzecz gminy. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości złoży do gminy deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości.

W związku z "Nowym system gospodarowania odpadami", w poszczególnych zakładkach przedstawiamy aktualne informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami, informacje o opłatach, formularze do pobrania oraz deklaracje, informacje prawne. Każdy mieszkaniec gminy będzie mógł nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie zorganizowanych punktów selektywnego zbierania odpadów. 

UCHWAŁA NR II.14.2018 RADY GMINY GÓRZYCA z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki na terenie Gminy Górzyca


Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Górzyca uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach za- mieszkałych na terenie gminy Górzyca stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość przez stawkę opłaty ustalonej w § 1 ust. 2 lub ust. 3.
2.Ustala się podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w wysokości 12 zł miesięcznie za każdą osobę.
3. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 24 zł miesięcznie za każdą osobę.
§ 2. 1. Ustala się stawki opłaty za pojemniki: 1) o pojemności 60 dm3 – 13,00 zł;
2) o pojemności 110 dm3 – 24,00 zł;
3) o pojemności 120 dm3 – 26,00 zł;
4) o pojemności 240 dm3 – 52,00 zł;
5) o pojemności 1100 dm3 – 238,00 zł.
2. Jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, ustala się wyższe stawki opłaty za pojemniki :
1) o pojemności 60 dm3 – 18,60 zł;
2) o pojemności 110 dm3 – 34,00 zł;
3) o pojemności 120 dm3 – 37,20 zł;
4) o pojemności 240 dm3 – 74,40zł;
5) o pojemności 1100 dm3 – 340,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca.
§ 4. Traci moc uchwała nr III.24.2015 Rady Gminy Górzyca z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do którego można przywieźć i oddać wysegregowane odpady:

- Odpady wielkogabarytowe (stare meble)
- Odpady remontowo-budowlane, pochodzące z drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub zgłoszenia wykonywania robót
- Opony
- Odpady zielone
- Przeterminowane leki
- Chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe
- Zużyte baterie i akumulatory
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV, AGD)
- Tekstylia, w tym ubrania
- Opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w rodzinnych gospodarstwach
- Plastiki, metale i opakowania wielomateriałowe
- Szkło
- Papier

Za przekazanie odpadów mieszkaniec gminy Górzyca nie ponosi dodatkowych opłat.

PSZOK znajduje się w Górzycy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, ul. 1 Maja 12/4 i otwarty jest:
poniedziałek – piątek godz. 9.00 – 17.00, sobota godz. 10.00 – 14.00

Pliki do pobrania:

Regulamin PSZOK

Jesteś narażony na dyskomfort zapachowy ?
- dostarcz informacje o tym fakcie pod adres:

Zgłoszenia mogą być anonimowe – wystarczy, że podasz nazwę miejscowości, której dotyczy ALERT ZAPACHOWY

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.