I Deklaracja dostępności
Smaller Default Larger

Deklaracja dostępności Portal Internetowy Gminy Górzyca

Gmina Górzyca zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Internetowy Gminy Górzyca.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji, napisów dla osób głuchych,
 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • - brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • - część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • - dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • - Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • - Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
 • - Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-31
 • - Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Raźny.
 • E-mail:
 • Telefon: 607848148

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Górzyca
 • Adres: Urząd Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca
 • E-mail:
 • Telefon: 957591211

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

- Do budynku prowadzą trzy wejścia. Od frontu budynku (ul. 1 Maja) wejście główne i wejście do urzędu stanu cywilnego (przy obu wejściach znajdują się schody) oraz wejście od strony północnej (parkingu). Znajduje się tam także pochylnia dla niepełnosprawnych. Pomoc osobom niepełnosprawnym w wejściu do budynku świadczą pracownicy urzędu.
- Biuro obsługi interesanta znajduje się na parterze budynku.
- Toaleta dla interesantów, w tym osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
- Przed budynkiem wyznaczono 10 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób ( w budynku nie ma windy).

Kontakt z Urzędem Gminy w Górzycy możliwy jest w szczególności poprzez:
-korzystanie z poczty elektronicznej
-e-mail: ,
-przesyłanie faksów na numer: fax. (095)7836507
-za pośrednictwem platformy ePUAP: ug_gorzyca/skrytka
-korespondencję pisemną na adres: Urząd Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca
- Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Aplikacje mobilne

Gmina Górzyca udostępnia następujące aplikacje mobilne: