I Deklaracja dostępności
Smaller Default Larger

Deklaracja dostępności serwisu www Gminy Górzyca
Urząd Gminy Górzyca zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu www Gminy Górzyca.

- Data publikacji strony internetowej: 2014-01-21
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-31
- Status pod względem zgodności z ustawą
- Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
- filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji, napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
- część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
- dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
- Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
- Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
- Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-31
- Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Kwiek-Judycka
- E-mail:
- Telefon: (95)7591211
Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
- Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

- Organ nadzorujący: Wójt Gminy Górzyca
- Adres: Urząd Gminy Górzyca, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca
- E-mail:
- Telefon: (95)7591211
- Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
- Do budynku prowadzą trzy wejścia. Od frontu budynku (ul. 1 Maja) wejście główne i wejście do urzędu stanu cywilnego (przy obu wejściach znajdują się schody) oraz wejście od strony północnej (parkingu). Znajduje się tam także pochylnia dla niepełnosprawnych. Pomoc osobom niepełnosprawnym w wejściu do budynku świadczą pracownicy urzędu.
- Biuro obsługi interesanta znajduje się na parterze budynku.
- Toaleta dla interesantów, w tym osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
- Przed budynkiem wyznaczono 10 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób ( w budynku nie ma windy).

Kontakt z Urzędem Gminy w Górzycy możliwy jest w szczególności poprzez:
-korzystanie z poczty elektronicznej
-e-mail: ,
-przesyłanie faksów na numer: fax. (095)7836507
-za pośrednictwem platformy ePUAP: ug_gorzyca/skrytka
-korespondencję pisemną na adres: Urząd Gminy w Górzycy, ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzyca
- Można również skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
Informacje dodatkowe i inne oświadczenia
Przeprowadzono standardowe testy zgodności standardami W3C i WCAG. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.