• top8.png
  • top5.png
  • top4.png
  • top6.png
  • top7.png
  • top2.png
  • top1.png
  • top3.png
  • top.png
Smaller Default Larger

W Szkole Podstawowej w Górzycy odbył się zdalny konkurs plastyczny pt ”Najpiękniejsza kartka wielkanocna”. Konkurs skierowany był do dzieci z punktu przedszkolnego oraz oddziału „0”.
Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci oraz kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych. W konkursie wzięły udział dzieci,  które wykonały przepiękne i niepowtarzalne  kartki świąteczne. Dzieci wykorzystały różnorodne techniki plastyczne   m.in.  z kolorowych wycinanek, plasteliny, filcu  oraz bibuły. Wszystkie kartki zostały wyróżnione, a dla uczestników zostały przewidziane nagrody  oraz dyplomy, które już niedługo zostaną wręczone. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
 
 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gorzycy od kilku dni przygotowywali się do obchodów świąt narodowych - Dnia Flagi oraz 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3  Maja. Z tej okazji, zwykle w naszej szkole mieliśmy uroczysty apel, stroiliśmy siebie, nasze korytarze i klasy w barwy narodowe. W obecnej sytuacji, musieliśmy zostać w domu.
Pod hasłem "❤KU POKRZEPIENIU SERC❤", stworzyliśmy galerię postaw patriotycznych. Przy pomocy rodziny, z przeszukiwań domowych albumów, techniki komputerowej, mamy zdjęcia przedstawiające Nas - małych i dużych patriotów, nawet dawniej i dziś.
Polacy od dawna rozumieli patriotyzm jako szczególnego rodzaju odwagę militarną lub głośne krzyki na największych stadionach, kibicując drużynie narodowej. Teraz, już dobrze rozumiemy, że prawdziwi patrioci to dziś Ci, którzy w obecnej sytuacji stoją na "pierwszej linii frontu" to również My....uczniowie, rodzice, dziadkowie, nauczyciele.  Tą akcją chcieliśmy pokrzepić serca Nasze i Polaków.
 
 
Z początkiem kwietnia br. ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwił samorządom zakup bez wkładu własnego, komputerów i tabletów do szkół publicznych. Program finansowany jest ze środków budżetu Unii Europejskiej.
Wniosek Gminy Górzyca o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, został pozytywnie zweryfikowany.
Program umożliwił Gminie Górzyca zakup 22 laptopów oraz 1 tabletu na łączną kwotę 60 000,00 zł, z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów Szkół Podstawowych w Górzycy i w Czarnowie.
W dniu 04.05.2020 dyrektorzy szkół odebrali zakupiony sprzęt, który następnie na czas zdalnego nauczania zostanie przekazany w ręce najbardziej potrzebujących uczniów, nie mających możliwości odbywania zdalnego kształcenia. Po ustaniu nauczania zdalnego sprzęt wróci do szkół i zasili pracownie informatyczne.
Zakupiony sprzęt został rozdysponowany następująco:
1. Szkoła Podstawowa w Górzycy – 11 laptopów, 1 tablet.
2. Szkoła Podstawowa w Czarnowie – 11 laptopów.
 
 
Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
w obszarze nawadniania w gospodarstwie, wydłużony do 20 lipca 2020 r.
Komunikat Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze nawadniania w gospodarstwie.
Uprzejmie informuję, że decyzją Prezesa ARiMR, w myśl art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.), wprowadzonego art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) wydłużeniu ulega termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. naboru. Pierwotnie obowiązujący termin trwania naboru zostaje przedłużony do dnia 20 lipca 2020 r. włącznie.
Formularze: wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wniosek”.
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załączoną do wniosków dokumentacją w ramach przedmiotowego naboru mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zgodnie z trybem określonym w art. 42b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.).
Informacje na temat operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" zostały zamieszczone na stronie www.arimr.gov.pl. Można je również uzyskać w oddziałach regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 lub na stronie https://www.arimr.gov.pl.
Informacja ze strony AR i MR
 
Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. Termin naboru mija 31 sierpnia.
O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.
Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.
Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.
Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc.  kosztów kwalifikowanych.
W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.   
W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać do oddziałów regionalnych w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.
Informacja ze strony ARiMR (www.arimr.gov.pl.)
 
W związku z zapowiedzią rządu o "odmrażaniu sportu" od dnia 4 maja br. będzie możliwość korzystania z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym, co oznacza częściowe otwarcie Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego przy ul. Różanej 41 w Górzycy. W związku z powyższym wprowadzam zasady obowiązujące przy korzystaniu z KSR, uwzględniając dotychczasowe obostrzenia sanitarne i zasady bezpieczeństwa : 
 
- osoby korzystające z boisk/kortów tenisowych zgłaszają wejście i wyjście w recepcji Obiektu;
- obowiązek dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających Obiekt;
- zasłanianie nosa i ust do momentu rozpoczęcia treningu;
- ograniczenie liczby do max 6 osób /osobno boiska, osobno korty tenisowe/;
- brak możliwości korzystania z szatni, natrysków, sauny, odnowy biologicznej /poza WC/;
- korzystanie wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego;
- pozostawienie auta na parkingu przed Obiektem;
- zaleca się telefoniczną rezerwację wejścia na boiska/korty tenisowe, celem weryfikacji liczby korzystających na nr tel. 95 7591584.
 
Z boisk/kortów tenisowych można korzystać od poniedziałku do niedzieli od 8:00 - 20:00.
Serdecznie zapraszam do korzystania z naszej infrastruktury sportowej.
Ze sportowym pozdrowieniem
Małgorzata Gniewczyńska 
dyrektor GOK w Górzycy.
 

Odpady takie jak igły i strzykawki zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019 r. poz. 2010 ze zm.) wyrzucane powinny być do specjalnych pojemników, które znajdują się w gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. 1 Maja 12/4 (Zakład Gospodarki Komunalnej). Są one zakwalifikowane jako odpady niemedyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych, dlatego też nie należy wrzucać ich do żadnej z pięciu frakcji (papier, plastik, szkło, bioodpady, zmieszane). Muszą zostać wydzielone ze strumienia odpadów w gospodarstwie domowym i dostarczone do PSZOK w Górzycy.
Prosimy o prawidłową segregację odpadów, w szczególności w tym trudnym dla wszystkich czasie, kiedy jeszcze bardziej powinniśmy dbać o zdrowie swoje i innych.

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wiecej informacji o plikach cookies i polityce prywatnosci.

  Akceptuje plik cookies na tej stronie.